Algemene voorwaarden - Eerstelijnkliniek

Kwaliteit en deskundigheid

De medisch specialisten en alle overige medewerkers van de EERSTELIJNkliniek hebben allen relevante opleidingen genoten en beschikken over de wettelijk vereiste registraties en diploma’s. Daarnaast wordt hun kennis en kunde voortdurend up-to-date gehouden door het bijwonen van nationale en internationale congressen, workshops en het volgen van trainingen op hun vakgebied.

Bovendien wordt de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd door:

  • het nemen van ruim voldoende tijd voor een consult, zodat in alle rust informatie kan worden uitgewisseld;
  • het bespreken van eventuele alternatieven, eventueel in het bijzijn van een andere medisch specialist binnen de kliniek voor een second opinion;
  • de wetenschap dat de specialisten die werkzaam zijn in onze kliniek gespecialiseerd zijn binnen hun vakgebied, en
  • de zorgvuldigheid waarmee na iedere behandeling wordt nagegaan of de patiënt tevreden is met het resultaat.

De artsen van de EERSTELIJNkliniek zijn daarnaast aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), de huidtherapeute is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) .
De NVCG heeft als doelstelling te waken over de professionaliteit en kwaliteit van haar leden. Alle leden voldoen aan de door de vereniging gestelde kwaliteitseisen.

​Wet- en regelgeving medisch specialisten

De navolgende wet- en regelgeving wordt in de EERSTELIJNkliniek strikt nageleefd:

Wet beroepen individuele gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht.
WET OP GENEESKUNDIGE BEHANDELINGS OVEREENKOMST

​De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (boek 7, titel 7, afd. 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) regelt een aantal rechten en plichten van de patiënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling en het toestemmingsvereiste zijn de belangrijkste voor de patiënt. De arts is verplicht om u op voorhand naar redelijkheid te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. De patiënt is verplicht de arts correct en zo volledig mogelijk te informeren. Verder staan in deze wet ook beschreven het recht op inzage in het medisch dossier en het recht op privacy en geheimhouding.

Kwaliteitswet zorginstellingen

De Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag.

​Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Het doel van deze wet is enerzijds het bieden van laagdrempelige klachtmogelijkheid en anderzijds de mogelijkheid voor de zorgaanbieders om te leren van klachten en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De wet verplicht elke zorgaanbieder een klachtenregeling op te stellen en haar patiënten en cliënten hiervan op de hoogte te stellen.